Ερευνητικό έργο TrafficLoadForecast – Εφαρμογή για την πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου.

April 12, 2023


Στη φάση της ολοκλήρωσης βρίσκεται το ερευνητικό έργο TrafficLoadForecast από την εταιρεία OpenIT που δραστηριοποιείται στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

 

Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής για την πρόβλεψη, τη ρύθμιση και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού φόρτου οδικών υποδομών σε πραγματικό χρόνο.

 

Το έργο αξιοποίησε υπάρχοντα και νέα εργαλεία λογισμικού ικανά να παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση η οποία θα είναι εύχρηστη στους ειδικούς στον τομέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών.


Το έργο TrafficLoadForecast έχει καταφέρει πλήρως το στόχο του επιτυγχάνοντας μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει να βελτιώνει την ποιότητα προβλέψεων. 


Το TrafficLoadForecast υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).


Ο Γιώργος Κούτρας από την OpenIT, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, επισημαίνει ότι, «Αυτού του είδους η ενίσχυση ερευνητικών έργων σε εταιρείες που έχουν αποδεδειγμένα εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς τους, δίνει τις δυνατότητες για ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων καινοτομίας, οι οποίες  συμβάλλουν σημαντικά στον τελικό χρήστη.»

 

Διαβάστε επίσης: